FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

वडा नं ७ मा आ.व ०७८-७९ का लागि स्वीकृत योजना तथा कार्यकमहरु

७९-८० 12/12/2021 - 10:54 PDF icon त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको वडा नं 7 मा छनोट भएका योजनाहरुः-converted.pdf

आ.व ०७८-७९ का लागि वडा नं 6 बाट संचालन हुने वडास्तरीय योजना तथा कार्यक्रमहरु

७९-८० 12/09/2021 - 13:34 PDF icon त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको वडा नं ६ मा छनोट भएका योजनाहरुः-converted.pdf

आ.व ०७८-७९ का लागि वडा नं 5 बाट संचालन हुने वडास्तरीय योजना तथा कार्यक्रमहरु

७९-८० 12/09/2021 - 13:34 PDF icon त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको वडा नं 5 मा छनोट भएका योजनाहरुः.pdf

आ.व ०७८-७९ का लागि वडा नं 4 बाट संचालन हुने वडास्तरीय योजना तथा कार्यक्रमहरु

७९-८० 12/09/2021 - 13:33 PDF icon त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको वडा नं 4 मा छनोट भएका योजनाहरुः.pdf

आ.व ०७८-७९ का लागि वडा नं 3 बाट संचालन हुने वडास्तरीय योजना तथा कार्यक्रमहरु

७९-८० 12/09/2021 - 13:26 PDF icon त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको वडा नं ३ मा छनोट भएका योजनाहरुः-converted.pdf

आ.व ०७८-७९ का लागि वडा नं 2 बाट संचालन हुने वडास्तरीय योजना तथा कार्यक्रमहरु

७९-८० 12/09/2021 - 13:24 PDF icon त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको वडा नं २ मा छनोट भएका योजनाहरुः-converted.pdf

आ.व ०७८-७९ का लागि वडा नं १ बाट संचालन हुने वडास्तरीय योजना तथा कार्यक्रमहरु

७९-८० 12/09/2021 - 13:22 PDF icon वडा नं १ पालिकास्तरीय कार्यक्रम तथा योजना-converted.pdf

आ.व ०७७/०७८ का लागि सातौँ गाउँसभाबाट स्वीकृत वडा नं ७ का योजना तथा कार्यक्रमहरु

७७/७८ 11/08/2020 - 14:41 PDF icon ward no 7.pdf

आ.व ०७७/०७८ का लागि सातौँ गाउँसभाबाट स्वीकृत वडा नं ६ का योजना तथा कार्यक्रमहरु

७७/७८ 11/08/2020 - 14:40 PDF icon ward 6-converted.pdf

आ.व ०७७/०७८ का लागि सातौँ गाउँसभाबाट स्वीकृत वडा नं ५ का योजना तथा कार्यक्रमहरु

७७/७८ 11/08/2020 - 14:39 PDF icon ward no5.pdf

Pages