FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व ०७६/७७ का लागि वडा नं ७ बाट स्वीकृत योजना /कार्यक्रमहरु

७६/७७ 09/08/2019 - 14:00 PDF icon वडा नं ७.pdf

आ.व ०७६/७७ का लागि वडा नं ६ बाट स्वीकृत योजना /कार्यक्रमहरु

७६/७७ 09/08/2019 - 13:56 PDF icon ward n 6.pdf

आ.व ०७६/७७ का लागि वडा नं ५ बाट स्वीकृत योजना /कार्यक्रमहरु

७६/७७ 09/08/2019 - 13:55 PDF icon ward n 5.pdf

आ.व ०७६/७७ का लागि वडा नं ४ बाट स्वीकृत योजना /कार्यक्रमहरु

७७/७८ 09/08/2019 - 13:54 PDF icon ward n 4.pdf

आ.व ०७६/७७ का लागि वडा नं ३ बाट स्वीकृत योजना /कार्यक्रमहरु

७६/७७ 09/08/2019 - 13:53 PDF icon ward n 3.pdf

आ.व ०७६/७७ का लागि वडा नं २ बाट स्वीकृत योजना /कार्यक्रमहरु

७६/७७ 09/08/2019 - 13:52 PDF icon ward n 2.pdf

आ.व ०७६/७७ का लागि वडा नं १ बाट स्वीकृत योजना /कार्यक्रमहरु

७६/७७ 09/08/2019 - 13:50 PDF icon ward n 1.pdf

आ.व २०७५/०७६ को लागि वडा नं ७ बाट स्वीकृत योजनाहरु

७५/७६ 09/07/2018 - 12:40 PDF icon बार्षिक बिकास कार्यक्रम वडा नं ७ --converted (2).pdf

आ.व २०७५/०७६ को लागि वडा नं ६ बाट स्वीकृत योजनाहरु

७५/७६ 09/07/2018 - 11:29 PDF icon बार्षिक बिकास कार्यक्रम वडा नं ६-converted.pdf

आ.व २०७५/०७६ को लागि वडा नं ५ बाट स्वीकृत योजनाहरु

७५/७६ 09/07/2018 - 11:28 PDF icon बार्षिक बिकास कार्यक्रम वडा नं ५-converted.pdf

Pages