FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व ०७९-८० का लागि वडा नं १ को वडास्तरीय योजना तथा कार्यक्रम

७९-८० 09/15/2022 - 12:40 PDF icon 1.pdf

आ.व २०७९-८० का लागि वडा नं ७ को वडास्तरीय योजना तथा कार्यक्रमहरु

७९-८० 09/15/2022 - 12:04 PDF icon 7.pdf

आ.व २०७९-८० का लागि वडा नं ५ को वडास्तरीय योजना तथा कार्यक्रमहरु

७९-८० 09/15/2022 - 12:03 PDF icon 5.pdf

आ.व २०७९-८० का लागि वडा नं ४] को वडास्तरीय योजना तथा कार्यक्रमहरु

७९-८० 09/15/2022 - 12:02 PDF icon 4.pdf

आ.व २०७९-८० का लागि वडा नं ३ को वडास्तरीय योजना तथा कार्यक्रमहरु

७९-८० 09/15/2022 - 12:01 PDF icon 3.pdf

आ.व २०७९-८० का लागि गाउँपालिकास्तरीय योजना तथा कार्यक्रमहरु

७९-८० 09/15/2022 - 12:01 PDF icon गाउँपालिकास्तरीय योजना तथा कार्यक्रमहरु.pdf

वडा नं ७ मा आ.व ०७८-७९ का लागि स्वीकृत योजना तथा कार्यकमहरु

७९-८० 12/12/2021 - 10:54 PDF icon त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको वडा नं 7 मा छनोट भएका योजनाहरुः-converted.pdf

आ.व ०७८-७९ का लागि वडा नं 6 बाट संचालन हुने वडास्तरीय योजना तथा कार्यक्रमहरु

७९-८० 12/09/2021 - 13:34 PDF icon त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको वडा नं ६ मा छनोट भएका योजनाहरुः-converted.pdf

आ.व ०७८-७९ का लागि वडा नं 5 बाट संचालन हुने वडास्तरीय योजना तथा कार्यक्रमहरु

७९-८० 12/09/2021 - 13:34 PDF icon त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको वडा नं 5 मा छनोट भएका योजनाहरुः.pdf

आ.व ०७८-७९ का लागि वडा नं 4 बाट संचालन हुने वडास्तरीय योजना तथा कार्यक्रमहरु

७९-८० 12/09/2021 - 13:33 PDF icon त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको वडा नं 4 मा छनोट भएका योजनाहरुः.pdf

Pages