FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

वडा नं ७ मा आ.व ०७८-७९ का लागि स्वीकृत योजना तथा कार्यकमहरु

आ.व ०७८-७९ का लागि वडा नं 6 बाट संचालन हुने वडास्तरीय योजना तथा कार्यक्रमहरु

आ.व ०७८-७९ का लागि वडा नं 5 बाट संचालन हुने वडास्तरीय योजना तथा कार्यक्रमहरु