FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

एघारौं गाउँ सभामा अध्यक्ष श्री राजु उप्रेतीज्यूद्वारा आ.व २०७९/०८० का लागि प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रम

एघारौं गाउँ सभामा उपाध्यक्ष देवराज धरेलज्यूद्वारा प्रस्तुत गर्नु भएको बजेट वक्तव्य

आ.व ०७८|७९ का लागि अध्यक्ष श्री शम्भुकुमार थापाज्यूबाट प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम